#

"You are my Chosen Warrior!"

23 augustus 1994

 

 

Ingezegend overeenkomstig De Heilige Schrift....
Op zondag 8 november 2009 werd Evangelist Steven E. Reyme, met de zegen van de verscheiden Pastor Detta Hewitt-Guda, tijdens een plechtige bijeenkomst, die werd geleid door Apostel Dr. Wayne Haywood uit Trinidad, ingezegend tot pastor van de Volle Evangelie Gemeente LOGOS te Paramaribo. Dit geschiedde mede onder handoplegging van zijn eigen overziener, Apostel Willy Fleur (nu wijlen) van Gods Rivier Ministries in Suriname. Dat deze jonge Pastor hartelijk welkom is in de Gemeente Logos, bleek uit het hartelijke applaus en gejubel van de gemeenteleden, direkt na de zegen van de Apostelen, nog voor Pastor Reyme als zodanig aan de gemeente werd voorgesteld.

 

De Bezoeking en de Roeping...
In 1993, terwijl hij in zijn kamer aan het bidden was, zag Steven Reyme een licht verschijnen en een hand schreef Luc.4:18: "De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren".
Broeder Reyme zocht deze tekst op in de Bijbel en hoorde de Heer tot hem zeggen, dat dit het was, waartoe Hij hem riep. Steven deelde dit gezicht met een andere gelovige en hem werd verteld, dat deze tekst alleen voor Jezus bestemd was. Hij bad tot de Heer hierover en dezelfde zondag werd over dit gedeelte gepredikt. De prediker vertelde dat God ook in deze tijd mensen op deze manier wou roepen.

 

Bevestiging op Bevestiging...
Op 23 augustus 1994 gaf de Heer hem, op weg naar zijn werk te Zanderij, een gezicht: In het gezicht was hij in leger colonne en liepen ze dwars door demonische machten heen. Terwijl zij dat deden, commandeerde Steven de demonen om te buigen voor de Koning der Koningen, de Here der Heerscharen. Ze bogen en God liet hem zien, dat de Heer Jezus aan de kop van het leger liep. De Heer keek naar achteren en zei tot hem: "You are my Chosen Warrior". (Je bent mijn uitverkoren strijder)
De volgende morgen, 24 augustus 1994, kwam de apostel Wayne Haywood uit Trinidad en gaf Steven Reyme een boek met als titel The Chosen Warrior.

 

In september 1994, terwijl hij in gebed was, gaf de Heer hem Jeremia 1:8 "Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten". Steven wordt in september jarig en hem werd ter bevestiging, deze tekst ook als verjaardagstekst gegeven.

Offers naar de eis...
In september 2000, nadat hij zeven jaar had gediend in de gemeente Gods Rivier, vroeg de Heer hem om zijn werk bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij te verlaten en naar de World Harvest Bible College in Ohio te gaan voor het volgen van de Bijbelschool. In december 2002 rondde hij de school met succes af en keerde toen terug naar Suriname.

 

Broeder Reyme werd door God gepromoveerd tot Jeugd Voorganger, Evangelist, Profeet en Motivatie spreker.God heeft een sterke zalving op hem gelegd wat betreft het financiële aspekt van het Christelijk leven. Ook wordt Steven Reyme soms als trendsetter gebruikt om Gods gemeente in een nieuwe dimensie te brengen.
Zelf zegt hij :"De jeugd is de sleutel binnen Gods Koninkrijk". In juli 2006 sprak de Heer opnieuw tot mij. "Dit is de tijd om uit de box te stappen". Ik begon toen met de 'overgave tour' van 16 juli tot 17 september 2006.

"God wil dat wij deze wereld gaan beïnvloeden en niet omgekeerd. De wereld heeft Jezus nodig. Wij moeten een stem zijn in deze duistere wereld. Immers, God zegt van ons "Gij zijt het licht der wereld".

 

"Velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren!"